Tag Archives: แผนธุรกิจ

แผนธุรกิจที่ดีควรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง

news_94

 

แผนธุรกิจ หรือ Business Plan นั้นเป็นเสมือนกรอบแนวทางที่ทำให้การดำเนินการธุรกิจเป็นไปตามแผนงานที่วางเอาไว้ ทำให้ผู้ประกอบการทั่วไปจนถึงผู้ประกอบการรายใหม่มีความคิดและเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้น ในขณะเดียวกันสำหรับผู้ประกอบการที่กำลังคิดจะขยายกิจการ แผนธุรกิจก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้ร่วมทุน หรือสถาบันการเงินที่คุณต้องกู้ยืมเงินอีกด้วย

การเริ่มธุรกิจนั้นจะต้องประกอบไปด้วยทักษะ 4 ส่วนหลักๆ คือ

1. ความพร้อมในเรื่องคุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบการ

2. ความรู้ในเรื่องของสินค้าและบริการที่จะทำ

3. ความรู้ในเรื่องการบริหารคน เงิน และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

4. ความรู้ในเรื่องการวางแผน

แผนธุรกิจก็คือ Roadmap ที่ต่อ Jigsaw สิ่งต่างๆ เหล่านี้อย่างเป็นระบบ โดยจัดทำเป็นเอกสาร และใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารกลยุทธ์กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจนั้น

แผนธุรกิจที่ดีจะต้องมองรอบด้านทั้งปัจจัยภายนอก (โอกาส และอุปสรรค) สภาวะการแข่งขัน (คู่แข่ง ลูกค้า Supplier) และมองที่ปัจจัยภายใน ซึ่งผลจากการมองจะช่วยกำหนดทิศทางที่ชัดเจนให้กับธุรกิจนั้นๆ แต่อย่างไรก็ตาม เรื่องราวในอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่มีใครรู้ได้ ดังนั้นแผนธุรกิจจะต้อง มีการ Update ทุกๆ 3-6 เดือน เมื่อผู้ประกอบการได้ข้อมูลใหม่ๆ ที่ทันต่อเหตุการณ์ ไม่ใช่วางแผนธุรกิจ เพียงครั้งเดียวแล้วใช้ไปตลอด มีการรวบรวมสถิติของสาเหตุความล้มเหลวของธุรกิจ มากกว่า 90% มีสาเหตุมาจากขาดการวางแผนธุรกิจที่ดี คือ มักจะใช้ประสบการณ์ หรือ เชื่อในประสบการณ์อย่างเดียว และละเลยการวางแผนธุรกิจเมื่อสภาวะแวดล้อมภายนอกเปลี่ยนก็มักจะปรับตัวไม่ทัน ดังนั้นถ้าใช้ประสบการณ์และการวางแผนธุรกิจที่ดีก็จะช่วยลดความเสี่ยงในธุรกิจลงได้มาก

แผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการมือใหม่

การจะเขียนแผนธุรกิจได้นั้นเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์การทำธุรกิจมาก่อน เนื่องจากไม่มีความรู้ว่าควรจะเริ่มต้นยังไง ดังนั้นในบทความนี้จึงขอกล่าวถึงการเริ่มต้นทำแผนธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อใช้เป็นแนวทางการเริ่มต้น

1.สมมุติตัวเองเป็นลูกค้า ลองสั่งซื้อ หรือลองใช้บริการติดต่อสื่อสารในทุก ๆ ช่องทาง เพื่อดูว่าเมื่อทดลองใช้แล้ว เราได้ประสบการณ์การช็อปปิ้งที่น่าพึงพอใจหรือไม่ เพื่อหาความเชื่อมโยงระหว่างช่องทางที่เลือกใช้กับสินค้าของคุณ

2.เก็บข้อมูลและประเมินผล ทำให้เรา พิจารณาได้ว่าลูกค้ามีพฤติกรรมการซื้อของผ่านหน้าร้านและร้านค้าออนไลน์อย่างไร เพื่อเราจะได้ปรับใช้การตลาดและช่องทางที่เหมาะสม

3.การแบ่งกลุ่มลูกค้า การที่เรารู้ว่าลูกค้าของเราเป็นใคร เพศอะไร ทำอะไร อายุเท่าไหร่ อยู่ที่ไหน ตำแหน่งงานอะไร มีปัญหาอะไร มีความต้องการอะไร มีเหตุจูงใจอะไร ทำไมถึงจะซื้อของของเรา มีงบประมาณเท่าไหร่ แล้วใครหรืออะไรที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ เพื่อการตอบสนองลูกค้าได้ตรงจุด

4.การสื่อสารระหว่างคุณและลูกค้าผ่านข้อความ หรือช่องทางอื่น ๆ ก็ได้ เนื้อหาอาจเป็นการแนะนำสินค้า โปรโมชั่นใหม่ โดยพิจารณาจากพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าคนนั้น ๆ เป็นรายบุคคล เพื่อแสดงถึงความใส่ใจลูกค้า

5.ไม่ควรเน้นเรื่องการตลาดหรือการขายเพียงอย่างเดียว เราควรมองเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือทีมงานให้มีคุณภาพ เพื่อพร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด

6.มีการเข้าถึงสินค้าด้วยช่องทางที่หลากหลาย90 % ของลูกค้า จะเริ่มต้นการทำงานบนเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งและสิ้นสุดการทำงานลงไปอีกเครื่องหนึ่งเช่น ลูกค้าอาจจะรับรู้ข้อมูลผ่านทางโทรทัศน์ ดูสินค้าผ่านทางสมาร์ทโฟน ไปดูสินค้าจริงที่หน้าร้านและตัดสินใจซื้อผ่านแท็บเล็ตก็เป็นได้ ดังนั้นจึงควรมีหลากหลายช่องทางเพื่อตอบสนองลูกค้า

7.เริ่มลงมือทำ ไม่ควรหยุดนิ่งอยู่เฉยๆ เมื่อมีแผนการตลาดแล้วควรรีบลงมือทำ ก่อนที่จะสายเกินไป หรือโดนคู่แข่งตัดหน้าไปเสียก่อน

8.ไม่กลัวที่จะล้มเหลว หลายคนไม่กล้าลงมือทำ เพราะกลัวจะขาดทุน กลัวธุรกิจไม่เป็นไปตามที่หวังไว้ แต่ในความเป็นจริงแล้วความกลัวอาจทำให้เรากล้าที่จะตัดสินใจ และประสบผลสำเร็จได้

แผนธุรกิจมีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไรบ้าง


การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยการวางแผนที่ดี ทำให้การวางแผนมีความสำคัญมากในการเริ่มต้นทำธุรกิจ โดยขั้นตอนการวางแผนมีขั้นตอน ดังนี้
1.วิเคราะห์ศักยภาพ เป็นอันดับแรกของการเริ่มลงมือ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการทราบข้อมูลเชิงลึกของธุรกิจเกี่ยวกับรายละเอียดของธุรกิจที่แท้จริง ทำให้แบบแผนของธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งการวางแผนควรแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อให้ได้ความเห็นจากหลายๆฝ่าย
2.ลงลึกรายละเอียด เพื่อนำไปใช้จริงเมื่อปล่อยสินค้าและบริการเข้าสู่ตลาด ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนเรื่องการตลาด การแบ่งกลุ่มลูกค้า ราคา การโฆษณา กลยุทธ์ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์ ช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งสินค้าแบบเร่งด่วน สถานที่จำหน่าย เพื่อสนับสนุนในขั้นตอนแรก
3.พบปะลูกค้า ซึ่งธุรกิจที่เกิดใหม่จะเดินไปข้างหน้าไม่ได้เลยหากขาดเครือข่ายลูกค้าและคู่ธุรกิจที่จะมารองรับการดำเนินงานในอนาคต ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องมีแผนเดินสายพบปะเครือข่ายเหล่านั้นให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเชื่อมสัมพันธภาพระหว่างกัน การพบปะพูดคุยกันแต่ละครั้งนั้นควรแสดงออกถึงความจริงใจและพูดคุยในเรื่องที่มีจุดยืนร่วมกัน เพื่อดูว่าใครคือผู้สนับสนุนเราอย่างแท้จริง
4.เข้าใจลูกค้า ผู้ประกอบการต้องเข้าใจความคิดความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ว่าสำหรับพวกเขาแล้วสิ่งไหนคือสิ่งที่ใช่หรือไม่ใช่ ซึ่งจะทำให้สามารถชนะใจลูกค้าได้ เช่น สังเกตว่าลูกค้ามีการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างไร ชอบอะไร ไม่ชอบอะไร และหาทางตอบสนองได้อย่างไร
5.มองอนาคตไปข้างหน้า ผู้ประกอบการต้องรู้ว่าในภายภาคหน้าธุรกิจจะไปในทิศทางใด ในปีต่อๆไปจะมีคู่แข่งมากแค่ไหน และเราจะผ่านวิกฤติไปได้อย่างไร ซึ่งผู้ประกอบเป็นผู้กำหนดด้วยตัวเองทั้งนั้น ดังนั้นการมีเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจ
แผนธุรกิจเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับทุกยุคทุกสมัย เมื่อมีแผนอนาคตควรวาดฝันไว้ตั้งแต่เริ่มต้น อย่ามัวคิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เพราะธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นมาจากการวางแผนโครงสร้างที่ดีที่ล้วนมาจากจินตนาการทั้งนั้น ดังนั้นแผนธุรกิจเป็นสิ่งที่ควรทำก่อนตัดสินใจ และช่วยให้เราสามารถแซงหน้าคู่แข่งที่ทำธุรกิจแบบเดียวกัน

การเขียนแผนธุรกิจที่ดีจะช่วยลดความเสี่ยงในธุรกิจลงได้

แผนธุรกิจเปรียบเสมือนกรอบแนวทางที่ทำให้การดำเนินการธุรกิจเป็นไปตามแผนงานที่วางเอาไว้ ทั้งนี้แผนธุรกิจที่ดีจะต้องมองรอบด้าน ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกและสภาวะการแข่งขัน ซึ่งผลจากการมองจะช่วยกำหนดทิศทางที่ชัดเจนให้กับธุรกิจนั้นๆ หากมีการวางแผนธุรกิจที่ดีก็จะช่วยลดความเสี่ยงในธุรกิจลงได้มาก ดังนั้นการจะเขียนแผนธุรกิจจึงจำเป็นที่จะต้องมีการเตรียมพร้อมต่างๆดังนี้
– บทสรุปผู้บริหารมีความสำคัญมากเพราะเป็นส่วนที่ผู้ร่วมทุน และสถาบันการเงินจะอ่านก่อนเป็นอย่างแรก และตัดสินใจว่าจะอ่านต่อจนจบหรือไม่ ผู้ประกอบการจึงควรให้ความสำคัญในส่วนของบทสรุปผู้บริหารเป็นอย่างมาก
– ประวัติของกิจการแบบย่อ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจได้
– วิเคราะห์สถานการณ์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่จำเป็นในการกำหนดทิศทางกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานของกิจการ จึงเป็นงานอันดับแรกที่ควรกระทำ
– มีวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพราะการวางแผนเป้าหมายทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือนั้นจะต้องแสดงให้เห็นความเป็น ไปได้ที่สามารถวัดผลได้และไปในทิศทางเดียวกัน
– มีแผนการตลาดที่ดี โดยการเขียนแผนการตลาดจะต้องอาศัยการวิเคราะห์สถานการณ์ ร่วมกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจและมีการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายนั้นๆได้
– มีแผนการผลิต ซึ่งต้องเขียนเรื่องแผนการผลิตและการ ปฏิบัติให้ละเอียด เพราะมันเป็นสิ่งที่สะท้อนความสามารถของกิจการในการจัดการกระบวนการผลิตและ ปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
– มีแผนการจัดการและแผนคน โดยการเขียนโครงสร้างขององค์กรทั้งนี้ผู้จัดทำจะต้องระบุตำแหน่งและหน้าที่ภายในองค์กรได้
– มีแผนการเงิน เพราะช่วยให้ผู้ร่วมลงทุนและสถานบันการเงินเกิดความมั่นใจ
– มีแผนการดำเนินงาน อย่างเช่น สร้างเป็นตารางแจกแจงให้เห็นเป้าหมาย กลยุทธ์ วิธีการ งบประมาณ และระยะเวลาดำเนินการ
– มีแผนฉุกเฉิน เพื่อเอาไว้รับมือกับสถานการณ์ที่ไม่ได้ คิดไว้ล่วงหน้าหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น คู่แข่งขายสินค้าตัดราคา สินค้าถูกเลียนแบบ หรือวัตถุดิบไม่เพียงพอ โดยผู้ประกอบการควรชี้แจงเรื่องความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นควบคู่กับแผนฉุกเฉินไว้ล่วงหน้า

ดังนั้นหากจะประกอบธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ควรจะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจนั้นๆให้ดีก่อนที่จะลงมือทำ และควรจะต้องมีการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางในการประอบธุรกิจเพราะจะช่วยลดปัญหาและความเสี่ยงในด้านธุรกิจลงได้

การเขียนแผนก่อนเริ่มธุรกิจ มีข้อดีอย่างไร


การเขียนธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญในการเริ่มดำเนินกิจการ เป็นสิ่งที่กำหนดว่าธุรกิจจะเป็นไปในรูปแบบใด ทำให้มีแนวคิดและเป้าหมายที่ชัดเจน สำหรับผู้ที่กำลังขยายกิจการจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจของผู้ร่วมลงทุนด้วย ซึ่งการเขียนแผนธุรกิจนั้นมีความซับซ้อน ทำให้ผู้ประกอบการต้องคำนึงถึงข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น เพาะแผนธุรกิจนั้นส่งผลไปถึงระยะยาว
การเขียนบทสรุปของผู้บริหาร เป็นส่วนที่ผู้ร่วมลงทุน และสถาบันทางการเงินใช้ตัดสินใจ เพราเป็นสิ่งที่บอกถึงความน่าเชื่อถือ โดยควรเน้นเรื่องโอกาสทางการตลาดที่ธุรกิจของเราคิดจะทำ และแสดงให้เห็นถึงสินค้าและบริการของเรานั้นจะสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการตลาดที่ว่าได้อย่างไรบ้าง เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการร่วมลงทุน
การเขียนประวัติย่อของกิจการ ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการก่อตั้ง การจดทะเบียน การดำเนินธุรกิจ แนวคิดและที่มาของการมองเห็นตลาด ไปจนถึงการคิดค้นและพัฒนาสินค้าและบริการขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่กิจการต้องได้รับในช่วงระยะเวลาของแผนนั่นเอง การวางแผนเป้าหมายทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือนั้นคุณจะต้องแสดงให้เห็นความเป็นไปได้ ที่สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
แผนการตลาดผู้เขียนจะต้องวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อหาเป้าหมายทางการตลาด และสร้างกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อความได้เปรียบคู่แข่งทางการตลาด และกลยุทธ์ต่างๆของคู่แข่งด้วย นอกจากนี้แผนการเงินก็เป็นสิ่งสำคัญ มีส่วนช่วยให้ผู้ร่วมลงทุนและสถานบันการเงินเกิดความมั่นใจ เพราะถ้าหากเราตั้งสมมติฐานทางการเงินอย่างสมเหตุสมผลเราก็จะดูน่าเชื่อถือ ในทางตรงกันข้ามถ้าเราตั้งสมมติฐานทางการเงินไม่สมเหตุสมผลก็จะทำให้เราดูอ่อนประสบการณ์ไปโดยปริยาย
นอกจากแผนธุรกิจเบื้องต้นแล้ว การมีแผนสำรองไว้ยามฉุกเฉิน ไว้รองรับกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น คู่แข่งขายสินค้าตัดราคา สินค้าถูกเลียนแบบ หรือกิจการได้รับผลในด้านลบ ผู้ประกอบการจึงควรเตรียมความพร้อมในการอธิบายไว้ล่วงหน้า เพราะนอกจากจะได้เป็นการเตรียมการในการแก้ปัญหาแล้ว ยังทำให้ผู้ร่วมลงทุน และสถาบันการเงินเห็นความพร้อมของเราอีกด้วย ซึ่งการเขียนแผนธุรกิจที่ดีนั้นจะทำให้ธุรกิจมีความชัดเจน ยังแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพด้านธุรกิจด้วย ทำให้ถึงเป้าหมายได้รวดเร็วมากขึ้น

ศึกษาขั้นตอนง่ายๆ สำหรับการสร้างแผนการตลาดที่ดีเพื่อธุรกิจ


การดำเนินกิจการทางธุรกิจจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าไว้ โดยการวางแผนการตลาด คือ แผนเพื่อหารายได้ในการดำเนินธุรกิจฉะนั้นแล้วจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแผนงานทางการตลาดจะช่วยให้สามารถมองเห็นแนวทางที่ถูกต้องและขั้นตอนการลงมือทำงานต่างๆได้ ซึ่งแผนการตลาดสามารถช่วยแยกแยะว่าลูกค้ากลุ่มใดคือกลุ่มเป้าหมายที่ดีที่สุดมีการเปรียบเทียบข้อมูลของบริษัทกับข้อมูลของอุตสาหกรรมและตลาด มีการติดตามผลลัพธ์เพื่อจะได้เรียนรู้ว่าอะไรที่ใช้ได้ผลบ้าง เพราะถ้าหากไม่มีแผนก็อาจเดินหน้าไปอย่างรวดเร็ว แต่อาจไปไม่ถูกทิศทางก็ได้ ดังนั้นการสร้างแผนงานการตลาด ประกอบไปด้วย
1.กำหนดจุดยืนของผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบไปด้วยสินค้าหรือบริการที่เหมาะสมกับตลาดแล้วหรือยังราคา การขายสินค้าหรือบริการในปริมาณที่ทำให้กล่มลูกค้าเป้าหมายรู้สึกพอใจ การส่งเสริมการขายเป็นการสร้างมุมมองที่เหมาะสมสำหรับช่องทางต่างๆ และสถานที่ ซึ่งเป็นช่องทางการส่งสินค้าไปยังกลุ่มเป้าหมายได้เพราหากเสนอสินค้าหรือบริการที่เหมาะสมกับราคาแก่ลูกค้าได้ นั่นแสดงว่าบรรลุเป้าหมายที่ต้องการแล้ว
2.การพึงพาความรู้จากคนที่เชื่อใจได้ เช่นสมาชิกในครอบครัว เพื่อน พนักงาน หรือผู้เชี่ยวชาญ
3.การรับฟังลูกค้า ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต้องทราบว่าลูกค้ามีปฏิกริยาอย่างไรกับสินค้าของเรา ราคา บริการ การส่งสินค้า และอื่นๆ โดยการสอบถามทางโทรศัพท์ส่งแบบสำรวจไปทางอีเมล์ และควรจะมีการแจกของรางวัลบางอย่างเพื่อกระตุ้นให้มีผู้ตอบแบบสอบถามมามากๆ
4.การร่างแผนการ โดยการสรุปสภาพตลาดและเป้าหมายมีนโยบายที่เหมาะสมสำหรับตลาดค่าใช้จ่ายและทรัพยากร รวมทั้งวิธีการจัดสรรและอื่นๆ
5.การติดตามผล มีการประเมินผลลงไปในแผนการเพื่อใช้วัดผลกิจกรรมการตลาดว่าได้ผลหรือไม่ จากนั้นทำการทบทวนแนวทางใหม่
จะเห็นได้ว่าแผนธุรกิจมีความสำคัญมากสำหรับการเริ่มต้นและการดำเนินธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการทุกขนาด เพราะแผนธุรกิจจะถ่ายทอดความคิดของผู้ทำธุรกิจออกมาเป็นช่องทางแห่งโอกาสทางธุรกิจ แผนธุรกิจจะช่วยกำหนดทิศทาง รวมถึงชี้แนะขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อจะช่วยให้ธุรกิจมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นและก้าวทันต่อการแข่งขันที่รุนแรงในปัจจุบันนี้

ความสำคัญของแผนธุรกิจ

ความสำคัญของแผนธุรกิจ

 

สวัสดีครับ สำหรับบล็อกนี้นั้นก็จะมาดำเนินการเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยตรง ๆ ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่สำคัญในการทำธุรกิจประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะใหญ่มากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่ สมควรเป็นอย่างยิ่งครับ ว่าการเริ่มต้นด้วยการจัดทำแผนธุรกิจนั้น เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างไม่มากก็น้อย และสิ่งเหล่านี้เอง Business Plan จึงนับว่าเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในการดำเนินธุรกิจ

เพราะว่า Business Plan หรือแผนธุรกิจนั้น เป็นตัวที่จะสามารถจัดเรียงองค์ประกอบต่าง ๆ หรือการเตรียมการต่าง ๆ ล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดลำดับความสำคัญ หรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างแน่นอน และยิ่งแน่ไปกว่านั้นคือเรื่องราวการทำธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ นั้น หากเราได้มีการไล่เรียงในเรื่องของแผนธุรกิจก่อน ก็จะทำให้การทำงานมีความง่ายดายมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเองครับ

ยังไงก็แล้วแต่ในเรื่องของแผนธุรกิจเหล่านี้นั้น เป็นส่วนสำคัญอย่างมากครับ เพราะว่าแผนต่าง ๆ ในส่วนนี้นั้น จะช่วยรักษาเวลาได้เป็นอย่างดี ในการลงมือทำธุรกิจประเภทต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้ง่ายมากยิ่งขึ้น ดังนั้นในเรื่องของแผนธุรกิจ นอกจากจะมีประโยชน์ตอนลงมือทำแล้ว ยังจะสามารถช่วยให้ผู้อื่นมองเห็นอนาคต หรือไม่เห็นอนาคตของธุรกิจได้ดีอีกด้วยครับ