Tag Archives: ธุรกิจค้าปลีก

จุดมุ่งหมายที่มีการวางแผนการตลาดตามที่คาดหวัง

การหาทางเลือกที่ดีที่สุดในการปฏิบัติงาน

โดยใช้ปัจจัยต่างๆและมีเหตุผลเพื่อให้การดำเนินงานในอนาคตเป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพที่สุด กระบวนการวางแผน คือ กระบวนการในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม องค์กรทั้งภายในและภายนอก วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่คาดหวัง เพื่อให้องค์การเป็นและไปให้ถึงในอนาคต วิธีการเพื่อนำไปสู่จุดหมายที่ต้องการและการปฏิบัติที่คาดหวัง เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายนั้น สิ่งเหล่านี้คือกระบวนการในการวางแผน ซึ่งเป็นกระบวนการของการพิจารณาตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะทำอะไร อย่างไร มีการเลือกวัตถุประสงค์ นโยบาย โครงการ และวิธีปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้นอย่างไร

แผนการตลาด เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นที่สุดต่อความสำเร็จของธุรกิจหนึ่งๆ ธุรกิจใดๆก็ตามที่ประสบผลสำเร็จในปัจจุบัน ล้วนแล้วแต่เป็นธุรกิจที่มีการวางแผนการตลาดอย่างดีเยี่ยม นอกจากจะมีแผนการตลาดแล้ว ธุรกิจเหล่านี้ยังมีวงรอบในการทบทวนแผนการตลาดอีกด้วย อย่างน้อยทุกๆสามเดือน แต่ถ้าจะให้ดีมีการทบทวนทุกๆเดือน การทบทวนแผนการตลาดอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ธุรกิจของท่านทราบว่า ท่านได้เดินทางไปตามเป้าหมายหรือไม่ แผนการตลาดควรจะถูกกำหนดเป็นแผนการตลาดที่ครอบคลุมระยะเวลาหนึ่งปี ในกรณีของธุรกิจขนาดเล็ก แต่ในปัจจุบันสถานการณ์ทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้การวางแผนทางด้านการตลาดต้องมีระยะเวลาที่นานขึ้น

การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลหรือเรียกว่าการทำวิจัยตลาดเป็นขั้นตอนสำหรับการหาความต้องการของผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ธุรกิจค้าปลีกที่ชาวบ้านหรือผู้ไม่มีความรู้หากอ่านเรื่องราวที่เป็นภาษาทางการสามารถทำการวิจัยตลาดอย่างง่ายได้เช่นกันโดยการสำรวจอย่างไม่เป็นทางการแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าในเรื่องราคาที่ขายและรูปแบบของผลิตภัณฑ์ของสินค้า สำหรับการสอบถามนั้นควรใช้การสุ่มจากจำนวนกลุ่มตัวอย่างจำนวนหนึ่งโดยคาดคะเนจำนวนประชากรทั้งหมด จากนั้นการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเป็นขั้นตอนที่จะต้องทำต่อเนื่องเพื่อการตอบสนองการทำธุรกิจให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าเพราะลูกค้าของธุรกิจค้าปลีกแต่ละประเภทมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป

ขั้นตอนการพึ่งพาความรู้ของคนที่คุณเชื่อใจ

– คุณจะขายสินค้าให้ใคร?
– ลูกค้าเหล่านี้ต้องการอะไร?
– อะไรที่ทำให้สินค้าหรือบริการของคุณแตกต่างจากคู่แข่ง?
– กลยุทธทางการตลาดอะไรที่ทำให้สินค้าเป็นที่สนใจ?
– จะทำการตลาดเมื่อไหร่และบ่อยครั้งขนาดไหน?
– อีกหนึ่งปีคุณอยากให้บริษัทมีสภาพเป็นอย่างไร?