การเขียนแผนธุรกิจที่ดีจะช่วยลดความเสี่ยงในธุรกิจลงได้

แผนธุรกิจเปรียบเสมือนกรอบแนวทางที่ทำให้การดำเนินการธุรกิจเป็นไปตามแผนงานที่วางเอาไว้ ทั้งนี้แผนธุรกิจที่ดีจะต้องมองรอบด้าน ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกและสภาวะการแข่งขัน ซึ่งผลจากการมองจะช่วยกำหนดทิศทางที่ชัดเจนให้กับธุรกิจนั้นๆ หากมีการวางแผนธุรกิจที่ดีก็จะช่วยลดความเสี่ยงในธุรกิจลงได้มาก ดังนั้นการจะเขียนแผนธุรกิจจึงจำเป็นที่จะต้องมีการเตรียมพร้อมต่างๆดังนี้
– บทสรุปผู้บริหารมีความสำคัญมากเพราะเป็นส่วนที่ผู้ร่วมทุน และสถาบันการเงินจะอ่านก่อนเป็นอย่างแรก และตัดสินใจว่าจะอ่านต่อจนจบหรือไม่ ผู้ประกอบการจึงควรให้ความสำคัญในส่วนของบทสรุปผู้บริหารเป็นอย่างมาก
– ประวัติของกิจการแบบย่อ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจได้
– วิเคราะห์สถานการณ์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่จำเป็นในการกำหนดทิศทางกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานของกิจการ จึงเป็นงานอันดับแรกที่ควรกระทำ
– มีวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพราะการวางแผนเป้าหมายทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือนั้นจะต้องแสดงให้เห็นความเป็น ไปได้ที่สามารถวัดผลได้และไปในทิศทางเดียวกัน
– มีแผนการตลาดที่ดี โดยการเขียนแผนการตลาดจะต้องอาศัยการวิเคราะห์สถานการณ์ ร่วมกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจและมีการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายนั้นๆได้
– มีแผนการผลิต ซึ่งต้องเขียนเรื่องแผนการผลิตและการ ปฏิบัติให้ละเอียด เพราะมันเป็นสิ่งที่สะท้อนความสามารถของกิจการในการจัดการกระบวนการผลิตและ ปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
– มีแผนการจัดการและแผนคน โดยการเขียนโครงสร้างขององค์กรทั้งนี้ผู้จัดทำจะต้องระบุตำแหน่งและหน้าที่ภายในองค์กรได้
– มีแผนการเงิน เพราะช่วยให้ผู้ร่วมลงทุนและสถานบันการเงินเกิดความมั่นใจ
– มีแผนการดำเนินงาน อย่างเช่น สร้างเป็นตารางแจกแจงให้เห็นเป้าหมาย กลยุทธ์ วิธีการ งบประมาณ และระยะเวลาดำเนินการ
– มีแผนฉุกเฉิน เพื่อเอาไว้รับมือกับสถานการณ์ที่ไม่ได้ คิดไว้ล่วงหน้าหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น คู่แข่งขายสินค้าตัดราคา สินค้าถูกเลียนแบบ หรือวัตถุดิบไม่เพียงพอ โดยผู้ประกอบการควรชี้แจงเรื่องความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นควบคู่กับแผนฉุกเฉินไว้ล่วงหน้า

ดังนั้นหากจะประกอบธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ควรจะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจนั้นๆให้ดีก่อนที่จะลงมือทำ และควรจะต้องมีการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางในการประอบธุรกิจเพราะจะช่วยลดปัญหาและความเสี่ยงในด้านธุรกิจลงได้