การเขียนแผนก่อนเริ่มธุรกิจ มีข้อดีอย่างไร


การเขียนธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญในการเริ่มดำเนินกิจการ เป็นสิ่งที่กำหนดว่าธุรกิจจะเป็นไปในรูปแบบใด ทำให้มีแนวคิดและเป้าหมายที่ชัดเจน สำหรับผู้ที่กำลังขยายกิจการจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจของผู้ร่วมลงทุนด้วย ซึ่งการเขียนแผนธุรกิจนั้นมีความซับซ้อน ทำให้ผู้ประกอบการต้องคำนึงถึงข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น เพาะแผนธุรกิจนั้นส่งผลไปถึงระยะยาว
การเขียนบทสรุปของผู้บริหาร เป็นส่วนที่ผู้ร่วมลงทุน และสถาบันทางการเงินใช้ตัดสินใจ เพราเป็นสิ่งที่บอกถึงความน่าเชื่อถือ โดยควรเน้นเรื่องโอกาสทางการตลาดที่ธุรกิจของเราคิดจะทำ และแสดงให้เห็นถึงสินค้าและบริการของเรานั้นจะสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการตลาดที่ว่าได้อย่างไรบ้าง เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการร่วมลงทุน
การเขียนประวัติย่อของกิจการ ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการก่อตั้ง การจดทะเบียน การดำเนินธุรกิจ แนวคิดและที่มาของการมองเห็นตลาด ไปจนถึงการคิดค้นและพัฒนาสินค้าและบริการขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่กิจการต้องได้รับในช่วงระยะเวลาของแผนนั่นเอง การวางแผนเป้าหมายทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือนั้นคุณจะต้องแสดงให้เห็นความเป็นไปได้ ที่สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
แผนการตลาดผู้เขียนจะต้องวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อหาเป้าหมายทางการตลาด และสร้างกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อความได้เปรียบคู่แข่งทางการตลาด และกลยุทธ์ต่างๆของคู่แข่งด้วย นอกจากนี้แผนการเงินก็เป็นสิ่งสำคัญ มีส่วนช่วยให้ผู้ร่วมลงทุนและสถานบันการเงินเกิดความมั่นใจ เพราะถ้าหากเราตั้งสมมติฐานทางการเงินอย่างสมเหตุสมผลเราก็จะดูน่าเชื่อถือ ในทางตรงกันข้ามถ้าเราตั้งสมมติฐานทางการเงินไม่สมเหตุสมผลก็จะทำให้เราดูอ่อนประสบการณ์ไปโดยปริยาย
นอกจากแผนธุรกิจเบื้องต้นแล้ว การมีแผนสำรองไว้ยามฉุกเฉิน ไว้รองรับกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น คู่แข่งขายสินค้าตัดราคา สินค้าถูกเลียนแบบ หรือกิจการได้รับผลในด้านลบ ผู้ประกอบการจึงควรเตรียมความพร้อมในการอธิบายไว้ล่วงหน้า เพราะนอกจากจะได้เป็นการเตรียมการในการแก้ปัญหาแล้ว ยังทำให้ผู้ร่วมลงทุน และสถาบันการเงินเห็นความพร้อมของเราอีกด้วย ซึ่งการเขียนแผนธุรกิจที่ดีนั้นจะทำให้ธุรกิจมีความชัดเจน ยังแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพด้านธุรกิจด้วย ทำให้ถึงเป้าหมายได้รวดเร็วมากขึ้น