สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเขียนแผนการตลาดที่ดี


การเริ่มต้นเขียนแผนการตลาดนั้นจะต้องทำความเข้าใจในธุรกิจให้ถ่องแท้ก่อนที่จะเริ่มเขียนแผนการตลาด เพราะจะช่วยให้เขียนแผนการตลาดออกมานั้นเป็นไปตามโครงสร้างของธุรกิจที่ถูกต้อง ฉะนั้นแล้วการเขียนแผนการตลาดให้ออกมาดูดีและสามารถนำไปใช้ได้จริงนั้น จะต้องเขียนให้สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินงานอย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดต่างๆดังนี้
1.มีแรงบันดาลใจ เพราะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการเขียนแผนการตลาด โดยทำให้ผู้เขียนสามารถนำเสนอแผนการต่างๆออกมาได้เป็นรูปธรรมและสร้างโอกาสในธุรกิจได้อีกด้วย
2.มีความมุ่งมั่น เพราหากขาดความมุ่งมั่นก็จะทำให้ไม่สามารถนำเสนอแผนการตลาดให้ออกมาดีและเหนือกว่าคู่แข่งขันได้
3.มีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล เพราะหากไม่มีสายตาอันกว้างไกลก็ไม่สามารถที่จะนำเสนอแผนการตลาดที่ดีได้
4.ต้องมีจุดที่แตกต่าง เพราะหากมีความคิดที่แตกต่างก็จะสามารถนำมาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ในการวางแผนการตลาดได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว
5.มีเวลาที่เหมาะสม เพราะหากมีเวลาที่เพียงพอก็จะช่วยให้คิดและวางแผนงานได้อย่างมีระบบ ไม่ว่าจะเป็นการหาข้อมูล การวิเคราะห์คู่แข่งและการวางแผนในเรื่องของงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกัน
6.มีความคิดเห็นร่วมกัน ซึ่งในการเขียนแผนการตลาดที่ดีนั้น จะต้องมีการวางแผนร่วมกันระหว่างเจ้าของธุรกิจ และหน่วยงานต่างๆ
7.ต้องมีความสอดคล้องกับธุรกิจ เพราะจะทำให้ธุรกิจได้ประโยชน์มากที่สุด
8.ต้องมีความกล้า เพราะเป็นสิ่งสำคัญของการเขียนแผนการตลาดที่แตกต่างกับคู่แข่งได้ โดยจะต้องกล้าคิด กล้าวางแผนและกล้าที่จะทำ
9.มีงบประมาณที่เพียงพอ เพราะในการเขียนแผนการตลาดที่ดีนั้นจะต้องคำนึงถึงงบประมาณที่เหมาะสม และสามารถที่จะวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับงบประมาณนั้นๆรวมถึงสามารถทำให้เกิดประโยชน์จากการวางแผนมากที่สุด ซึ่งการเขียนแผนการตลาดและการวางแผนการตลาดที่ดี ไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณที่มากแล้วจะประสบความสำเร็จเสมอไป แต่การใช้งบประมาณที่ฉลาดจะมีโอกาสประสบความสำเร็จยิ่งกว่าด้วย
ดังนั้นการเขียนแผนการตลาดที่ดีจะต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ เพื่อจะช่วยให้ธุรกิจเหล่านั้นประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี หากมีการวางแผนที่ดีก็จะทำให้มีโอกาสที่ธุรกิจนั้นมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น